jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Aktualności

Wybory w Simoldes Plasticos sp. z o.o. (3)

       Uchwała nr. 3 z dnia 16.02.2024r

Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o dla Oddziału NSZZ „Solidarność” Simoldes Plasticos Polska Sp. z o.o.

Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 15.02.2024r. zostały zakończone wybory delegatów. 

Z przekazanego protokołu komisji skrutacyjno - madatowej wybranych na Walne Zebranie Delegatów Oddziałowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Simoldes Plasticos Polska sp. z o.o. zostało 16 delegatów.

Jednocześnie informujemy, że Walne Zebranie Delegatów Oddział Simoldes Plasticos Polska sp. z o.o. odbędzie się 2 marca 2024 r. w Oławie, w siedzibie dolnośląskiej Solidarności ul. Kamienna 4

  

Przewodniczący MKW                                                              Sekretarz MKW

Bogusław Jurgielewicz                                                                   Piotr Bartków

 

 

Wybory w Simoldes Plasticos sp. z o.o. (2)

           Komunikat nr. 2 z dnia 13.02.2024r

Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o dla Oddziału NSZZ „Solidarność” Simoldes Plasticos Polska Sp. z o.o.

Z uwagi na liczne sygnały od członków związku dotyczące utrudnień w dotarciu na głosowanie w wyborach Delegatów w dniu 13 lutego 2024 roku spowodowanych strajkiem rolników, oraz podtopieniami niektórych dróg lokalnych, Międzyzakładowa Komisja Wyborcza postanawia przedłużyć termin głosowania na Delegatów.

Urna do głosowania na Delegatów zostanie wystawiona w dniu 15 lutego 2024r. od godz. 5.20 do godz. 6.20 i od godz. 13.10 do godz. 14.30 przed główną bramą do zakładu Simoldes.

 

  

Przewodniczący MKW                                                              Sekretarz MKW

Bogusław Jurgielewicz                                                                   Piotr Bartków

 

 

Komunikat Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. z dnia 24.10.2023

znaczek stary

Informujemy, że w dniu 24.10.2023r wszystkie organizacje związkowe działające w Volvo Polska Sp. z o.o. otrzymały od Zarządu Volvo zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych (pierwszy etap). Zwolnienia zostaną przeprowadzone w terminie od 31.12.2023r do 31.01.2024r.

Pracownicy objęci zwolnieniem w pierwszym etapie, będą informowani od połowy listopada.

Pracodawca zada pytanie do pracowników, w jakiej formule chcą rozwiązać umowę o pracę.

  1. Ustawowej za wypowiedzeniem skróconym do jednego miesiąca,
  2. Za porozumieniem stron ze wskazaniem podstawy prawnej - Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników1) art. 10.

Objętych zwolnieniem grupowym w pierwszym etapie będzie ok. 340 pracowników produkcji, logistyki i ok. 50 pracowników administracyjno - biurowych.

Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych został w zawiadomieniu wskazany termin 20 dni na zawarcie porozumienia i przyjęcie regulaminu zwolnień.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska przeprowadziła cały proces uzgodnień pakietów socjalnych zarówno finansowych i niefinansowych dla pracowników objętych zwolnieniami i podpisała stosowne porozumienia.

W razie pytań zapraszamy do biura Komisji.       

 

Wybory w Simoldes Plasticos sp. z o.o.

           Komunikat nr. 1 z dnia 26.01.2024r

Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o dla Oddziału NSZZ „Solidarność” Simoldes Plasticos Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wybory władz statutowych Komisji Zakładowych / Międzyzakładowych / Oddziałowych muszą zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od chwili zrejestrowania organizacji.

Komisja MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. w dniu 9 stycznia 2024 roku pojęła Uchwałę nr 2/2024 ws. utworzenia Oddziałowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność” Simoldes Plasticos Polska sp. z o.o.

Komisja MOZ NSZZ „Solidarność Pracowników Volvo Polska scedowała na Międzyzakładową Komisję Wyborczą uprawnienia tj.

1. ustalenie kalendarza wyborczego wyborów na delegatów w Oddziałowej Organizacji Związkowej Simoldes Plasticos Polska sp. z o.o.,

2. przygotowanie wyborów od strony organizacyjno-programowej,

3. przeprowadzenie wyborów delegatów na oddziałowe zebranie delegatów, oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów,

4. prowadzenie rejestru zgłoszonych pisemnie kandydatów do władz Oddziałowej Organizacji Związkowej,

5. informowanie o zgłoszonych kandydaturach,

6. nadzorowanie wydawania mandatów na Oddziałowe Międzyzakładowe zebranie delegatów,

7. powiadomienie delegatów oraz Regionalnej Komisji Wyborczej o terminie

Przeprowadzenia wyborów,

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza zgodnie z uchwałą Komisji MOZ ustaliła klucz wyborczy:

 

tj. na każde rozpoczęte 10 członków przypada 1 mandat na delegata. Oznacza to, że w oddziale Simoldes Plasticos Polska Sp. z o.o przysługuje 16 miejsc mandatowych.

 

Wybrani delegaci dokonają wyboru władz Oddziałowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Simoldes Plasticos Polska.

 

Podczas wyborów będą również wybierani delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. liczba miejsc mandatowych 16.

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza postanawia przeprowadzić wybory na delegatów w Oddziałowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Simoldes Plasticos Polska Sp. z o.o. w Jelczu – Laskowicach poza zebraniem (z urną) o czym została powiadomiona Regionalna Komisja Wyborcza.  

 

Komisja Wyborcza ustaliła jeden okręg wyborczy.

 

Termin wyborów 13 lutego 2024 roku

 

Zgłoszenia na kandydata można składać u Izabeli Mądry do dnia 9 lutego 2024 roku.

Karty zgłoszeniowe w formie papierowej dostępne u Izabeli, oraz w formie elektronicznej LINK

 

  

Przewodniczący MKW                                                              Sekretarz MKW

Bogusław Jurgielewicz                                                                   Piotr Bartków

 

 

Msza Święta w intencji "Solidarnośći" Pracowników Volvo

IMGP9045

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. informuje, że w najbliższą niedzielę w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu – Laskowicach, o godzinie 12.30, jak co roku odbędzie się Msza Święta w intencji Solidarności Volvo z okazji 27 rocznicy powstania organizacji oraz w 39 rocznicę śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i w 6 rocznicę wprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Serdecznie zapraszamy.

Solidarność Volvo 

 

 

Porozumienie z 18 maja 2023

                                                                                                 Wrocław 19.05.2023r.

                                      

Podpisanie porozumienia w sprawie warunków finansowych pakietu socjalnego.

W nawiązaniu do ogłoszonej w dniu 16 marca 2023 decyzji o wygaszeniu produkcji autobusów we Wrocławiu informujemy, że w dniu 18 maja, 2023 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Volvo Polska Sp. z o.o. i Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. w sprawie warunków finansowych pakietu socjalnego dla pracowników objętych redukcją zatrudnienia w związku z zakończeniem produkcji autobusów we Wrocławiu. Celem porozumienia jest zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego pracownikom objętym redukcją.

Rozmowy Pomiędzy Zarządem Volvo Polska sp. z o.o. a MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o. o. dotyczące pakietu socjalnego (finansowego) rozpoczęły się 4 kwietnia 2024r. i zakończyły 18 maja 2023r.

Projekt porozumienia został zaakceptowany przez Komisję MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. a następnie w dniu 18.05.2023r na spotkaniu informacyjnym z załogą Solidarność poinformowała o jego głównych założeniach i warunkach.

Kluczowe warunki finansowe porozumienia:

Staż pracy w Volvo Polska

Odprawa pieniężna

na mocy ustawy

Dodatkowa odprawa
do 2 lat włącznie 1- miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika 3600 zł brutto x ilość lat zatrudnienia u Pracodawcy
powyżej 2 do 8 lat włącznie 2- miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika
powyżej 8 lat 3- miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika

Dla pracowników, którzy nie znajdą zatrudnienia u Inwestora lub w Grupie Volvo, z którymi rozwiązanie umowy nastąpi na mocy porozumienia stron, zostanie wypłacone odszkodowanie obliczone jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy: 

a) 1 - miesięczne odszkodowanie - pracownik ze stażem pracy w Volvo Polska wynoszącym mniej niż 3 lata lub

b) 3 - miesięczne odszkodowanie - pracownik ze stażem pracy w Volvo Polska wynoszącym co najmniej 3 lata.

Inne niż finansowe aspekty wsparcia pracowników będą przedmiotem odrębnych rozmów i zawarcia porozumienia w późniejszym terminie.

Bogusław Jurgielewicz - Przewodniczący

 

 

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2