jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Działalność Społecznych Inspektorów Pracy

Społeczni inspektorzy pracy mają prawo:

  1. kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,
  3. uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
  4. brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych,
  5. uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,
  6. opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów,
  7. podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  8. wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych.

Społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonywania zadań

Inspektor pracy ma prawo żądać od kierownika zakładu pracy, kierownika oddziału (wydziału) i od pracowników  informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania.

W razie stwierdzenia, że nie są przestrzegane przepisy, społeczny inspektor pracy informuje o tym kierownika zakładu pracy oraz kierownika oddziału (wydziału), czyniąc jednocześnie stosowny zapis w księgach.

Kierownik zakładu pracy oraz kierownik oddziału (wydziału) podejmuje decyzję w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i informuje o tym społecznego inspektora pracy.

Społeczni inspektorzy pracy współdziałają z Państwową Inspekcją Pracy i innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy w zakresie ustalonym ustawą.

 

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2