jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Informacja z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej 25.01.2023

W dniu 24 stycznia 2023r odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska. Przewodnie tematy, które zostały omówione to:

Przyjęcie budżetu na 2023r.

Komisja Zakładowa Przyjęła budżet na 2023r, w którym znalazły się następujące pozycje podane:

Podział składki zgodnie ze statutem NSZZ „Solidarność”. Przyjęty budżet dotyczy Solidarność Volvo – Oddział Simoldes Plasticos odrębnie dysponuje swoimi środkami.

46% składki do dyspozycji organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska,

44% składki odprowadzonej do Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” na fundusz podstawowy i fundusz strajkowy.

W budżecie zostały uwzględnione następujące pozycje:

Zasiłki statutowe - są to świadczenia z tytułu urodzenia dziecka i śmierci najbliższych członków rodziny kwota nie uległa zmianie i nadal wynosi 300zł. Każdy członek naszej organizacji zgodnie ze statutem NSZZ „Solidarność” uprawniony jest do korzystania z zasiłków statutowych z tytułu urodzenia dziecka i śmierci najbliższych członków rodziny tj. współmałżonek, dzieci, które są na utrzymaniu rodziców (uczące się do 25 roku życia), rodziców oraz teściów.

Składka na branże wynosi 7zł od członka związku rocznie. Nasza organizacja od początku istnienia należy do Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego, oraz Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” o prowadzonej działalności tych struktur więcej informacji na naszej stronie internetowej.

Szkolenia, wycieczki szkoleniowe. Każdego roku staramy się podnosić naszą wiedze i umiejętności w zakresie działalności związkowej, być na bieżąco w dynamicznie zmieniających się przepisach prawa pracy. Udział w szkoleniach kierunkowych, wykładach czy seminariach daje nam możliwość uzupełnienia naszej wiedzy, którą wykorzystujemy w praktyce. Również od 3 lat organizujemy wycieczki szkoleniowe dla członków związku które cieszą się dużym zainteresowaniem i nadal będziemy ten kierunek rozwijać.

Upominki urodzinowe, każdy członek związku w dniu swoich urodzin otrzymuje sms z życzeniami urodzinowymi oraz zaproszeniem po odbiór upominku.

Członków związku, którzy nie odebrali jeszcze upominku za 2022 rok zapraszamy do biura po odbiór upominku.

Piknik Solidarności który co roku organizowany jest w okresie wakacyjnym.

Pozostałe koszty to księgowość, wydatki administracyjne, oraz wydatki których nie można zaplanować na początku roku.

Uchwała ws. podziału etatów.

Komisja przyjęła uchwałę o podziale etatów przysługujących organizacji związkowej na podstawie ustawy o związkach zawodowych. 1,5 etatu dla MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. oddelegowanie do prac na rzecz związku zawodowego Bogusław Jurgielewicz pełny etat, Piotr Bartków 0,5 etatu i 0,5 etatu dla Organizacji Oddziałowej Simoldes Plasticos Polska Sp. z o.o.

Rozmowy dotyczące podwyżek wynagrodzeń na 2023r

W dniu 5 stycznia 2023 Prezydium Komisji Międzyzakładowej działając w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. wystąpiło do Zarządu Spółki Volvo Polska o przekazanie informacji dotyczących wyników ekonomicznych, oraz realizacji wyznaczonych celów w 2022 roku dla wszystkich biznesów prowadzących działalność Volvo Polska Sp. z o.o., oraz przekazanie informacji dotyczących wynagrodzeń pracowników w poszczególnych biznesach.

Obecnie oczekujemy na przekazanie informacji w celu rozpoczęcia negocjacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń na 2023 rok. Zwyczajowo takie informacje powinny zostać przekazane do połowy lutego. Następnie odbędzie się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej, podczas którego zostaną sformułowane postulaty organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.

Komisja Międzyzakładowa podjęła decyzję, że przeprowadzi wśród członków NSZZ „Solidarność” ankietę, która ma pomóc w sformułowaniu naszych postulatów do Zarządu Volvo.

Odpowiedz na wystąpienie Solidarności – 80 w sprawie wspólnego stanowiska.

Szanowni Państwo w dniu 11.01.2023r za pośrednictwem poczty elektronicznej bez żadnego komentarza, bez jakiegokolwiek wcześniejszego kontaktu, sygnału osobistego czy telefonicznego, jednocześnie zamieszczając go w formie papierowej na tablicach informacyjnych, przesłaliście wniosek o wypracowanie wspólnego stanowiska przez organizacje związkowe tj. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. oraz MMOZ „Nowa Idea”.

W przesłanym wniosku nie precyzujecie Państwo jakiego konkretnego wspólnego stanowiska ma dotyczyć wspólna reprezentacja oprócz ogólnikowej informacji ws. podwyżek.

Brak jest jakiejkolwiek informacji dotyczącej Państwa propozycji wzrostu wynagrodzeń, która stanowiłaby podstawę do wystąpienia do pracodawcy z żądaniami, jako wspólna reprezentacja.

Państwa wniosek ma charakter weksla bez określenia jego kwoty, a zamieszczona niemal natychmiast odpowiedź MMOZ „Nowa Idea” wskazuje na intencję wykonania kolejnej akcji o charakterze propagandowym, czy też „satyryczno-edukacyjnym” a nie rzeczywistej chęci podjęcia rozmów.

Przesłanie wniosku w 11.01.2023r i zakreślenie terminu na jego odpowiedz do dnia 19.01.2023 r uważamy, delikatnie mówiąc za niestosowne.

Dla Państwa informacji MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. decyzje podejmuje kolegialnie, a nie jednoosobowo. Przesyłając wniosek emailem, na skrzynkę przewodniczącego oraz zakreślając tak krótki termin nie daliście Państwo szansy przedyskutowania go przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność”.  

W związku z powyższym chcąc ustosunkować się do Państwa wniosku i działając w dobrej wierze prosimy o przedstawienie stanowiska Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” – 80 w sprawie podwyżek na 2023 r.

Jednocześnie prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej obecnego stanu sporu zbiorowego który został wszczęty w dniu 11.02.2022r przez MMOZ „Nowa Idea” a Solidarność-80 poparła go i jest jego uczestnikiem, co ma odzwierciedlenie w piśmie z dnia 14.02.2022r, które podpisał ówczesny Przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarność-80 Pan Grzegorz Zachara. Po prawie 8 miesiącach okazało się, że Pan Grzegorz Zachara był jednocześnie Pełnomocnikiem MMOZ „Nowa Idea” i pełnił funkcję Przewodniczącego KZ „Solidarność” - 80.

Spór zbiorowy dotyczył podwyżek wynagrodzeń a jego głównym żądaniem było  podwyższenie wynagrodzeń pracowników o 800zł.

Uwzględniając aktualną sytuację i przewidywane trudne negocjacje, informacja na temat tego właśnie sporu może mieć istotne znaczenie dla przebiegu rozmów.                                                                                                      

Na tym posiedzenie zostało zamknięte.

 

 

                                                                                      Ze związkowym pozdrowieniem                                                                                                   Bogusław Jurgielewicz – przewodniczący

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2