jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

Wyszyński

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Komunikat Prezydium (29)

Mając na względzie nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, co związane jest z występowaniem COVID - 19 oraz jego wpływem na funkcjonowanie wszystkich sfer życia, w tym na gospodarkę i zapotrzebowanie na dobra i usługi wytwarzane przez Pracodawcę, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji oraz mając na uwadze w szczególności ochronę miejsc pracy Pracodawca wraz z OZ, działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) (dalej jako Ustawa) zmienionej ustawą zmieniającą z dnia 31 marca 2020 r.

zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1

 1. Strony zgodnie uznają, iż okoliczności związane z występowaniem COVID - 19 stanowią siłę wyższą i wymagają konieczności podjęcia natychmiastowych działań zaradczych.
 2. Strony zobowiązują się do aktywnego współdziałania w realizacji niniejszego porozumienia oraz innych działań prawnych i organizacyjnych zmierzających do minimalizowania wpływu sytuacji epidemiologicznej na funkcjonowanie zakładu pracy.
 3. Na podstawie art. 129 § 2 kp w zw. z art. 150 § 3 kp wprowadza się 12 miesięczny okres rozliczeniowy, w tym także dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, który dla jednostek organizacyjnych:

    a.  HR Services (HRS), Financial Control & Accounting (FCA) oraz Group Truck Operations           (GTO) obejmuje okres od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2021.

    b. Group IT obejmuje okres od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021.

     4. Wszystkie okresy wskazane w niniejszym porozumieniu mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu na podstawie porozumienia stron.

     5. Zawiesza się niniejszym stosowanie jakichkolwiek wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, których stosowanie uniemożliwiałoby realizację niniejszego porozumienia.

 § 2                                                   

 1. Strony zgodnie oświadczają, że z powodu trudnej sytuacji finansowej w jakiej znalazł się Pracodawca – spadek obrotów Pracodawcy sięgający progów wskazanych w Ustawie, w następstwie występowania COVID - 19, zachodzi konieczność zawarcia niniejszego porozumienia.
 2. Strony zgodnie postanawiają, iż niniejszym porozumieniem wprowadzone zostaje obniżenie wymiaru czasu pracy oraz przestój ekonomiczny w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy wraz z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia za pracę, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu, co ma na celu uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a w konsekwencji zminimalizowanie ryzyka redukcji etatów z zakładzie pracy.
 3. Pracodawca oświadcza, że nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

§3

 1. Na podstawie art. 15 g Ustawy w okresie od 07.04.2020 do 31.05.2020 strony uzgadniają wprowadzenie przestoju ekonomicznego dla pracowników zatrudnionych w HR Services, Group Truck Operations oraz Group Truck Purchasing. Przestojem ekonomicznym zostają objęte następujące grupy pracownicze, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2:
  1. HR Services:  pracownicy zatrudnieni w zespole Rekrutacji  (z wyjątkiem: Starszego Rekrutera w zespole rekrutacji lokalnej z uprawnieniami OPQ, Specjalisty ds. Administracji rekrutacji,  Lidera ds. sytemu rekrutacyjnego i analiz, P/O Kierownika ds. rekrutacji i administracji rekrutacji) oraz pracownicy zatrudnieni na potrzeby projektu: Projekt X oraz pracownik dedykowany do projektu Volvo Pulse.
  2. GTO:
  3. GTP:   osoby zatrudnione w działach IPS oraz SQD.
 2. Przestojem ekonomicznym nie są objęci pracownicy na dzień zawarcia niniejszego porozumienia nie pozostający w gotowości do świadczenia pracy z uwagi na długotrwałą nieobecność  w pracy spowodowaną niezdolnością do pracy, urlopami w związku z rodzicielstwem, urlopami wypoczynkowymi lub bezpłatnymi trwającymi w dniu lub od dnia zawarcia niniejszego porozumienia.
 3. Na podstawie art. 15 g ust. 6 Ustawy pracownikom objętym   przestojem ekonomicznym będzie przysługiwało wynagrodzenie za czas przestoju  pomniejszone o 20 %.
 4. W trakcie przebywania na przestoju ekonomicznym pracownik powinien pozostawać w gotowości do pracy, a pracodawca może odwołać go z przestoju i zobowiązać do wykonywania pracy w siedzibie pracodawcy lub w ramach pracy zdalnej.
 5. Okres przestoju ekonomicznego może być jednostronnie skrócony przez Pracodawcę w razie poprawy sytuacji epidemiologicznej. W czasie obowiązywania przestoju ekonomicznego, w zależności od potrzeb, Pracodawca może podjąć decyzję o czasowym powierzeniu wybranym pracownikom lub grupom pracowników wykonywanie pracy, wskutek tego przez czas takiego powierzenia nie będą oni objęci przestojem ekonomicznym.
 6. Pracodawca zobowiązuje się realizować wszelkie obowiązki informacyjne i notyfikacyjne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym związane z zawarciem i wykonywaniem niniejszego porozumienia.
 7. Strony postanawiają dodatkowo, że w przypadku dalszej konieczności ograniczania działalności przez Pracodawcę, niniejsze porozumienie może ulec wydłużeniu na podstawie porozumienia stron. Wówczas strony, jeszcze przed upływem terminu oznaczonego w ust. 1 zobowiązują się do odbycia kolejnego spotkania, którego celem będzie zawarcie kolejnego porozumienia o dalszym przestoju ekonomicznym.

§ 4

 1. Na podstawie art. 15g ust. 8 Ustawy strony wyrażają zgodę na obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikom zatrudnionym w zakładzie pracy wraz z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia za pracę, na zasadach opisanych w ustępach poniżej.
 2. W okresie od 09.04.2020 do 31.05.2020 strony uzgadniają, że obniża się wymiar czasu pracy o 20% dla pracowników zatrudnionych w Group IT oraz HR Services określonych w ust. 4 poniżej.
 3. W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 wynagrodzenie pracowników będzie obniżone proporcjonalnie o 20%.
 4. Obniżenie wymiaru czasu pracy będzie dotyczyło pracowników:
  1. Group IT: pracowników zatrudnionych w Group IT z wyłączeniem zespołów pracowników dedykowanych do wsparcia krytycznych serwisów;  zespoły pracujące dla krytycznych projektów IT wytypowanych przez Grupę Volvo, które nie zostały zawieszone na czas występowania COVID-19 oraz  pracowników włączonych w Projekt Indigo.
  2. HR Services: pracowników zatrudnionych w jednostce HRS z wyłączeniem: Zespołu Administracji personalno-płacowej obsługującego Polskę (HRSC),  Zespołu Administracji personalnej obsługującego USA oraz  Zespołu digitalizacji, pracowników włączonych w Projekt Indigo oraz z wyłączeniem osób objętych przestojem ekonomicznym, o których mowa w §3 ust.1 pkt. a.
  3. Obniżeniem wymiaru czasu pracy nie są objęci następujący pracownicy:
   1. pracownicy na dzień zawarcia niniejszego Porozumienia nie świadczący pracy z uwagi na długotrwałą nieobecność w pracy spowodowaną długotrwałą niezdolnością do pracy, urlopami związanymi z rodzicielstwem trwającymi w dniu lub od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia;
   2. cudzoziemcy, którym powierzenie pracy na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu – jest nielegalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.
   3. W przypadku krótkotrwałych nieobecności, które rozpoczęły się  przed wprowadzeniem obniżonego wymiaru czasu pracy, takich jak urlop wypoczynkowy, opieka nad dzieckiem, krótkotrwała niezdolność do pracy - pracownik zostanie objęty obniżonym wymiarem czasu pracy po zakończeniu tych nieobecności.
   4. W sytuacji gdyby obniżenie wymiaru czasu pracy miało spowodować obniżenie etatu poniżej 0,5 etatu, jako wymiar czasu pracy ustala się 0,5 etatu. Wynagrodzenie pracowników nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
   5. Pracodawca ma możliwość jednostronnego skrócenia okresu, o którym mowa w ust.2 w razie poprawy sytuacji epidemiologicznej. W przypadku skrócenia tego okresu, od dnia następnego, obowiązywać będą warunki zatrudnienia i wynagradzania pracowników sprzed zawarcia niniejszego porozumienia.
   6. Pracodawca zobowiązuje się realizować wszelkie obowiązki informacyjne i notyfikacyjne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym związane z zawarciem i wykonywaniem niniejszego porozumienia.
   7. Strony postanawiają dodatkowo, że w przypadku dalszej konieczności ograniczania działalności przez Pracodawcę, niniejsze porozumienie może ulec wydłużeniu na podstawie porozumienia stron. Wówczas strony, jeszcze przed upływem terminu oznaczonego w ust. 2 zobowiązują się do odbycia kolejnego spotkania, którego celem będzie zawarcie kolejnego porozumienia o dalszym obniżeniu czasu pracy.

§ 5

 1. W przypadku zamknięcia całości lub części zakładu, zatrzymania produkcji lub objęcia kwarantanną bądź izolacją tak dużej grupy pracowników, iż uniemożliwia to funkcjonowanie zakładu pracy niezależnie od powodu takich działań (np.  brak materiałów do produkcji, decyzja władz państwowych lub sanitarnych) mogą być wdrożone przez strony inne rozwiązania przewidziane prawem.
 2. Strony będą współdziałać we wszystkich działaniach wobec władz państwowych i samorządowych w celu skorzystania przez Pracodawcę i pracowników z programów pomocowych oferowanych przez te władze.
 3. Z uwagi na to, iż porozumienia są źródłami prawa pracy, wprowadzenie zmian opisanych w porozumieniu nie wymaga zawarcia indywidualnych porozumień z pracownikami czy dokonania wypowiedzeń zmieniających.
 4. W przypadku wejścia w życie, w okresie obowiązywania porozumienia, regulacji prawnych dających Pracodawcy szersze uprawnienia niż wynikające z niniejszego porozumienia, regulacje te zastępują bądź uzupełniają, po uzgodnieniu z OZ, odpowiednie postanowienia niniejszego porozumienia. W szczególności intencją stron jest wykorzystanie w możliwe najszerszym zakresie wsparcia Państwa związanego z kryzysem epidemiologicznym.
 5. Strony wspólnie potwierdzają, że wszelkie dane dotyczące pracowników i zasad pracy i płacy udostępnione w związku z zawarciem niniejszego porozumienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i wymagają zachowania szczególnej ostrożności i poufności.
 6. Pracodawca może rozszerzyć stosowanie niniejszego porozumienia na pozostałe jednostki organizacyjne Volvo Polska po uzgodnieniu z OZ.

§ 6

 1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Niniejsze porozumienie stanowi aneks do wewnątrzzakładowych źródeł prawa, w tym do Porozumienia z dnia 17.01.2011 dotyczącego organizacji pracy w Volvo Polska Sp. z o.o.
 3. Porozumienie obowiązuje przez czas określony do dnia 31.05.2021.
 4. Porozumienie podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy.
 5. Kopię porozumienia Pracodawca przekaże właściwemu  Okręgowemu Inspektorowi  Pracy.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego porozumienia stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za nieskuteczne w zakresie, w jakim zostało uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, co nie wpłynie na pozostałe postanowienia porozumienia ani nie będzie oznaczać nieważności, niezgodności z prawem lub niewykonalności takiego ani jakiegokolwiek innego postanowienia. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia nowym postanowieniem, które będzie ważne, skuteczne i jak najbardziej zbliżone do postanowienia dotkniętego nieważnością lub nieskutecznością.

 

 

Ze związkowym pozdrowieniem.

Bogusław Jurgielewicz

Piotr Bartków

________________________________________________________________________________

 

© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2