jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

Wyszyński

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Komunikat Prezydium (25)

 

Logo02

Informujemy, że w dniu 30 marca 2020r po akceptacji Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska został podpisany Aneks do Porozumienia w przedmiocie wprowadzenia szczególnych rozwiązań z zakresu prawa pracy w związku z epidemią SARS – COV- 2 dotyczące organizacji pracy w Volvo Polska Sp. z o.  o.

Zawarte porozumienie, ma na celu zabezpieczenie pracodawcy, oraz pracowników w sytuacji konieczności wyłączenia całości lub części zakładu związanej ze skutkami epidemii, ochrony życia i zdrowia pracowników, utrzymania miejsc pracy, oraz wynagrodzenia bez konieczności jego obniżenia, oraz zabezpieczenia i realizacji zamówień. 

Wszystkie okresy wskazane w niniejszym porozumieniu mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu na podstawie porozumienia stron.

                                                                          Preambuła porozumienia

Mając na względzie nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie w związku z groźbą zakażenia wirusem SARS – COV- 2 oraz jej wpływ na funkcjonowanie wszystkich sfer życia w tym na gospodarkę i zapotrzebowanie na dobra i usługi wytwarzane przez Pracodawcę, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, mając na uwadze w szczególności ochronę miejsc pracy Pracodawca wraz z OZ zawierają porozumienie o następującej treści.

§ 1

 1. Na podstawie art. 129 § 2 kp w zw. z art.  150 § 3 kp z dniem 1 kwietnia wprowadza się w jednostce organizacyjnej Volvo Polska Centrum Przemysłowe, Autobusy (VPI)  12 miesięczny okres rozliczeniowy (1 kwietnia 2020 - 31 marca 2021).
 2. W dniach: 22, 23, 29, 30 kwietnia 2020 strony uzgadniają przerwę w działalności produkcji VPI (przestój ekonomiczny).  Przerwa nie dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, którzy mają możliwość wykonywania pracy z domu  lub z biura.
 3. Pracownicy VPI w dniach: 20, 21, 24 kwietnia 2020 będą mieli zaplanowane w harmonogramach czasu pracy dni wolne, za które zostaną wyznaczone robocze soboty w okresie do końca okresu rozliczeniowego (tj. do 31.03.2021) .
 4. W dniach: 27, 28 kwietnia 2020 pracownicy VPI mają wyznaczone dni wolne w zamian za święta przypadające w dniu wolnym od pracy w 2020r. (święta w dniach: 15.08.2020 oraz 26.12.2020).
 5. W przypadku, gdy sytuacja będzie wymagała przedłużenia zamknięcia produkcji w kolejnych dwóch tygodniach będą obowiązywały następujące zasady:
  1. Pracownicy VPI w dniach: 5, 7, 11, 12 maja 2020 będą mieli zaplanowane w harmonogramach czasu pracy dni wolne, za które zostaną wyznaczone robocze soboty w okresie do końca okresu rozliczeniowego (tj. do 31.03.2021)
  2. W dniach 4,6,8,13,14,15 maja 2020 strony uzgadniają przerwę w działalności produkcji VPI (przestój ekonomiczny).  Przerwa nie dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, którzy mają możliwość wykonywania pracy z domu lub z biura.
 6. W sytuacjach opisanych w ust. 2 oraz ust. 5 pkt. b (przestój ekonomiczny) pracodawca może odwołać pracownika z przestoju ekonomicznego i zobowiązać do wykonywania pracy w siedzibie pracodawcy lub w ramach pracy zdalnej.
 7. W okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 (tj. 01.04.2020-31.03.2021) pracownikom, którzy będą świadczyć pracę w robocze soboty nie będzie przysługiwał dodatek do wynagrodzenia w wysokości 8 zł brutto za każdą godzinę pracy (zawieszenie zapisu pkt. V ust. a) Porozumienia dotyczącego organizacji pracy w Volvo Polska Sp. z o. o).
 8. Pracodawca może rozszerzyć stosowanie niniejszego porozumienia na pozostałe jednostki organizacyjne Volvo Polska po zawiadomieniu OZ.
 9. Wszystkie okresy wskazane w niniejszym porozumieniu mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu na podstawie porozumienia stron.
 10. Zawiesza się niniejszym stosowanie jakichkolwiek wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, których stosowanie uniemożliwiałoby realizację niniejszego porozumienia.

§ 2

 1. W przypadku zamknięcia całości lub części zakładu, zatrzymania produkcji lub objęcia kwarantanną bądź izolacją tak dużej grupy pracowników, iż uniemożliwia to funkcjonowanie zakładu pracy niezależnie od powodu takich działań (np.  brak materiałów do produkcji, decyzja władz państwowych lub sanitarnych) mogą być wdrożone przez strony inne rozwiązania przewidziane prawem.
 2. Strony będą współdziałać we wszystkich działaniach wobec władz państwowych i samorządowych w celu skorzystania przez Pracodawcę i pracowników z programów pomocowych oferowanych przez te władze.
 3. Z uwagi na to, iż porozumienie i niniejszy aneks są źródłami prawa pracy, wprowadzenie zmian opisanych w porozumieniu nie wymaga zawarcia indywidualnych porozumień z pracownikami czy dokonania wypowiedzeń zmieniających.
 4. Zawieszenie prawa do jakichkolwiek świadczeń określonych w porozumieniu i niniejszym aneksie oznacza, iż dane świadczenie nie będzie przysługiwało uprawnionym do niego pracownikom w okresie zawieszenia bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu tego świadczenia w przyszłości.
 5.  W przypadku wejścia w życie, w okresie obowiązywania porozumienia, regulacji prawnych dających Pracodawcy szersze uprawnienia niż wynikające z niniejszego porozumienia zastępują bądź uzupełniają, po uzgodnieniu z OZ, odpowiednie postanowienia niniejszego porozumienia. W szczególności intencją stron jest wykorzystanie w możliwe najszerszym zakresie wsparcia Państwa związanego z kryzysem epidemiologicznym.

§ 3

 1. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Aneks obowiązuje przez czas określony do dnia 31.03.2021, jednocześnie wydłużając obowiązywanie Porozumienia zawartego w dniu 18.03.2020
 3. Treść aneksu podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy.

Uwaga pamiętajmy!!!

Zgodnie z §1 ust. 9 ]

Wszystkie okresy wskazane w niniejszym porozumieniu mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu na podstawie porozumienia stron.

Zgodnie z § 2 ust. 5

W przypadku wejścia w życie, w okresie obowiązywania porozumienia, regulacji prawnych dających Pracodawcy szersze uprawnienia niż wynikające z niniejszego porozumienia zastępują bądź uzupełniają, po uzgodnieniu z OZ, odpowiednie postanowienia niniejszego porozumienia. W szczególności intencją stron jest wykorzystanie w możliwe najszerszym zakresie wsparcia Państwa związanego z kryzysem epidemiologicznym.

Zgodnie z § 1 ust. 7

W okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 (tj. 01.04.2020-31.03.2021) pracownikom, którzy będą świadczyć pracę w robocze soboty nie będzie przysługiwał dodatek do wynagrodzenia w wysokości 8 zł brutto za każdą godzinę pracy (zawieszenie zapisu pkt. V ust. a) Porozumienia dotyczącego organizacji pracy w Volvo Polska Sp. z o. o ).

Kalendarz:

 KALENDARZ3

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 609 010 106 lub na e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                                                           

Ze związkowym pozdrowieniem

    Bogusław Jurgielewicz

© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2