jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

Wyszyński

Galeria

OpenFinance

OF 205489 SolidarnoscBan 200x800 ET 01

Stanowisko Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o.

Dotyczy: promowania przez Volvo Polska społeczności LGBTQ+

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. stanowczo sprzeciwia się promowaniu przez Zarząd Volvo Polska sp. z o.o. społeczności (LGBTQ+).

Uważamy, że zakład pracy nie jest odpowiednim miejscem w którym powinno dochodzić do promowania tylko jednej grupy społecznej, z powodu odmiennej orientacji seksualnej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy Art. 183a§  1.  Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. stoi na stanowisku, że wszyscy pracownicy świadczący pracę na rzecz Volvo Polska Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami powinni być traktowani na równych prawach a Zarząd Volvo nie powinien faworyzować żadnej grupy społecznej, która nie ma umocowania prawnego.

Wydarzenia z dnia 5-6 czerwca 2019r pokazały, że zasada równości w Volvo Polska została naruszona a przez promowanie społeczności LGBTQ+ doszło do dyskryminowania innych grup społecznych w szczególności pracowników, którzy żyją w związkach małżeńskich i wychowują dzieci.  

NSZZ „Solidarność” w swojej działalności nie dyskryminuje żadnej grupy pracowniczej. Uważamy, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w Volvo Polska powinni wykonywać swoją pracę na równych prawach i żadna grupa społeczna nie powinna być faworyzowana przez Zarząd Volvo.

 

© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2