jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Komunikat Prezydium (7)

  1. Rozszerzenie działalności organizacji związkowej.

Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2018 roku swoją działalność rozpoczęła nowa firma - Volvo Construction Equipment Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Mydlanej 2 we Wrocławiu.

Spółka ta powstała poprzez wyodrębnienie jednostki biznesowej Maszyny Budowlane ze struktur Volvo Polska Sp. z o.o. Wszyscy dotychczasowi pracownicy z obszaru Maszyn Budowlanych pracujący we Wrocławiu przechodzą do nowego pracodawcy, a profil działalności tej jednostki nie zmienia się. Obie spółki będą ściśle ze sobą współpracować, zarówno w sprawach dotyczących pracowników, jak i prowadzonej działalności.

W związku z powyższym do nowo utworzonej spółki przeszli pracownicy będący członkami naszej organizacji. Zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność” przekształciliśmy się w Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o.

W związku z powstaniem nowego pracodawcy zaistniała konieczność uzgodnienia treści regulaminów: pracy, wynagrodzeń, funduszu socjalnego, oraz innych aktów prawnych wymaganych przepisami prawa. W dniu 27 sierpnia zostały zakończone rozmowy pomiędzy Zarządem Volvo Construction Equipment Poland Sp. z o.o. a Międzyzakładowa Organizacja Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. oraz zostały podpisane w/w dokumenty.

  1. Wdrożenie programu kafeteria.

W dniu 6 sierpnia 2018r zostały podpisane aneksy do Regulaminów Wynagradzania, oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych umożliwiające realizację uzgodnionego w porozumieniu płacowym programu kafeteria, który przewiduje świadczenie dla każdego pracownika w wysokości 50zł netto. Termin kafeteria został zastąpiony nazwą Volvo Family Club. Program wchodzi w życie od września 2018r. Zarząd Volvo będzie informował o szczegółach programu na początku września.

  1. Pierwsze Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Pracowników Volvo Polska.

W dniu 21 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska. Podczas posiedzenia zostały omówione projekty regulaminów dla Volvo Construction Equipment Poland Sp. z o.o. Największe kontrowersje wywołały zapisy dotyczące możliwości stosowania monitoringu zarówno wewnątrz stanowisk pracy jak i na zewnątrz zakładu. Takie możliwości dają pracodawcom nowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (RODO), oraz nowelizacja Kodeksu Pracy. Pracodawca jest zobowiązany uregulować te przepisy w Regulaminie Pracy.

Na zaproponowane zapisy organizacja związkowa nie wyraziła zgody. Pracodawca zapowiedział kontynuację rozmów przy zmianie Regulaminu Pracy dla Volvo Polska.

Kodek Pracy – przepisy

Art. 222. § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

§ 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

  1. Odwołania od podwyżek.

Od dnia 20 sierpnia odbywają się spotkania z pracownikami, którzy złożyli odwołania od podwyżek. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele naszej organizacji. Decyzje dotyczące uwzględnienia odwołania zapadną do 10 września.

  1. Bieg Solidarności.

W imieniu Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy  na Festynie Rodzinnym „Solidarności”, który odbędzie się po Biegu Solidarności w dniu 8 września 2018 r. od godz. 17.00. do godz. 24.00 na terenie ogrodu Hotelu „Wodnik” we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 28.

  1. Pielgrzymka do Częstochowy.

W dniu 16 września 2018r zostanie zorganizowany wyjazd na XXXVI Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy, na którą serdecznie zapraszamy. O szczegółach wyjazdu poinformujemy w odrębnym komunikacie.

  1. Wolne wnioski.

Wolnych wnioskach zostały zgłoszone problemy związane z dostępem do narzędzi na liniach produkcyjnych. W tej sprawie Prezydium Komisji podejmie rozmowy z Zarządem VPI w celu rozwiązania problemów związanych z brakiem narzędzi.  

Kolejne posiedzenie Komisji Międzyzakładowej zostało zaplanowane na 7 września 2018r.

                                                           Ze związkowym pozdrowieniem

 

                                                          Przewodniczący   Bogusław Jurgielewicz

 

© 2024 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2