jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

Historia

Tygodnik Solidarność

tysolpl

Dolnośląska Solidarność

block04

Przekażmy 1% podatku

1

Galeria

Komunikat z Posiedzenia Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Volvo Polska. 5/2018

W dniu 10 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o. Tematem przewodnim było omówienie obecnej sytuacji, prowadzonych negocjacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń na 2018 rok.

Jesteśmy w Sporze Zbiorowym z Zarządem Volvo!

W dniu 5 kwietnia Zarząd Volvo Polska poinformował, że nie spełni żądań NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska postawionych w wystąpieniu wszczynającym spór zbiorowy z dnia 23.03.2018r.

Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych kolejnym etapem są rokowania, a następnie mediacje.

Art. 8. [Podjęcie rokowań] Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.

Art. 9. [Zakończenie rokowań] Rokowania kończą się podpisaniem przez strony porozumienia, a w razie nieosiągnięcia porozumienia - sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron.

Art. 11. [Wybór mediatora] 1. Mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego. Mediatorem może być osoba z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców, reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2017 r. poz. 2371).

2. Jeżeli strony sporu zbiorowego nie porozumieją się w ciągu 5 dni w sprawie wyboru mediatora, dalsze postępowanie jest prowadzone z udziałem mediatora wskazanego, na wniosek jednej ze stron, przez ministra właściwego do spraw pracy z listy, o której mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania mediatorów z listy, o której mowa w ust. 1, uwzględniając czas trwania mediacji.

Komisja Zakładowa podjęła uchwałę zabezpieczającą środki finansowe w istniejącym sporze zbiorowym.

Uchwała nr 8/2018 z dnia 10.04.2018r

                 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska sp. z o.o.

W związku z zaistnieniem sporu zbiorowego od dnia 23 marca 2018r Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. postanawia przeznaczyć z Funduszu Rezerwowego kwotę do 100.000 zł na zabezpieczenie środków finansowych w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Środki mogą być wykorzystane na:

- pokrycie kosztów obsługi prawnej,

- przeprowadzenie ankiet badania opinii pracowników,

- przeprowadzenie akcji komunikacyjno – informacyjnych,

- analiz i ekspertyz przeprowadzanych przez zewnętrznych ekspertów,

- raporty przygotowane przez firmy konsultingowe,

- pokrycie kosztów związanych z mediacjami,

- przeprowadzenie akcji protestacyjnych,

Kontrolę nad wydatkowaniem środków sprawuje Komisja Rewizyjna.

                                                              

                Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie sprawozdania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, omówienie propozycji przedstawionej przez Zarząd Volvo dotyczącej preliminarza wydatków z funduszu na 2018r, oraz zapoznanie się ze zmianami do Regulaminu Korzystania z Terenów Rekreacyjnych Volvo Polska.

Komisja Zakładowa złoży wniosek do Zarządu Volvo o uwzględnienie w preliminarzu wydatków kwoty 150.000zł na zwiększenie pozycji dofinansowanie wypoczynku letniego.

Komisja Zakładowa zapoznała się z informacją przekazaną przez Zarząd Volvo dotyczącą zmian w Regulaminie Korzystania z Terenów Rekreacyjnych. Zmiany mają charakter porządkowy, organizacyjny, oraz regulujący niepożądane zachowania osób korzystających z ośrodka.

            Parametry Premii dla pracowników Grupy Finance & Control Polska, HR Polska, Grup IT, GTO Logistics Services (pracownicy administracyjno – biurowi).

W dniu 5 kwietnia 2018r Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska negatywnie zaopiniowało i nie wyraziło zgody na wprowadzenie parametrów premiowania na 2018r dla w/w grup zawodowych.

Z przedstawionej przez Zarząd Volvo propozycji wynika, że osiągniecie minimum premii oznacza wypracowanie wyniku operacyjnego o 57,27% wyższego w stosunku do roku 2017, a przepływu pieniężnego z działalności operacyjnej o 46.12%.

                                                                                      Ze związkowym pozdrowieniem

 

                                                                                     Przewodniczący   Bogusław Jurgielewicz

 

© 2022 Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Volvo Polska sp. z o. o.

Jak przystąpić2